Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa > Kursy podstawowe i komputerowe > Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W kursie mogą uczestniczyć osoby zainteresowane powyższą tematyką, a w szczególności:

- pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami;

- opiekunowie praktyk zawodowych.

 

 

Celem kształcenia jest uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, a w tym:

 

  • nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988, zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 192, poz. 1875), pozwalających na sprawne organizowanie oraz skuteczne realizowanie procesu kształcenia i wychowania w zakładzie pracy.
  • Instruktor praktycznej nauki zawodu realizujący zadania dydaktyczno-wychowawcze ma opanować umiejętności stosowania w praktyce właściwych – stosownie do celu nauczania – zasad i metod nauczania.

 

 

Wymagania wstępne dla uczestników

- Co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

- Wykształcenie co najmniej średnie lub wykształcenie kierunkowe w zawodzie, którego będzie nauczał;

- co najmniej 3 letni staż pracy w danym zawodzie

 

Długość szkolenia

- 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki

- 10 godzin zajęć praktyki metodycznej

 

 

Czas szkolenia

Zajęcia teoretyczne na kursie mogą odbywać się w godzinach rannych lub popołudniowych. Praktyki metodyczne słuchacze będą realizować w zakładach pracy.

 

 

 

Egzamin i certyfikat

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Pro Silesia Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 7 ust. 2 - Dz. U. Nr 31, poz. 216

Ramowy program kursu

  1. Blok zajęć edukacyjnych z zakresu psychologii
  2. Blok zajęć edukacyjnych z zakresu pedagogiki
  3. Blok zajęć edukacyjnych z zakresu metodyki
  4. Praktyka metodyczna

 

 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl