Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa > Uprawnienia D i E (SEP) > Przygotowujący do egzaminu na uprawnienia E z pomiarami Grupa I (elektryczne)

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV wraz z pomiarami. Uczestnik kursu zapozna się z zasadami budowy, działania  oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasadami eksploatacji w/w urządzeń, ogólnymi zasadami gospodarki energetycznej, warunkami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, zasadami BHP, ppoż. oraz umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.
  
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończenie 18 lat,
 
Czas trwania kursu dla 1 kursanta :
54 godziny w tym 3 godziny ćwiczeń
 
Egzamin:
przed  Państwową Komisją Egzaminacyjną 

Program kursu:

Lp.

Temat

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin teorii

Liczba godzin ćwiczeń

1

Przepisy energetyczne

2

2

-

2

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do     1 kV.

8

8

-

3

Instalacje elektryczne

10

10

-

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

5

5

-

5

Ochrona przeciwpożarowa

5

5

-

6

Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych

 

6

6

-

7

Urządzenia piorunochronne

4

4

-

8

Urządzenia piorunochronne

8

5

3

9

Eksploatacja urządzeń instalacji elektrycznej

6

6

-

OGÓŁEM

 

54

51

3