Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa > Szkolenia BHP > Metodyka prowadzenie instruktażu BHP

Instruktaż przeznaczony jest dla osób prowadzących w zakładach pracy instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych) wyznaczonych do prowadzenia instruktaży stanowiskowych.

 Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w   zakresie:

 • poznania procesu dydaktycznego, metod i form kształcenia,
 • motywowania pracowników do efektywnej pracy,
 • prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp,
 • przygotowania nowo przyjętych pracowników do realizacji zadań w zakładzie pracy.

Długość szkolenia
Szkolenie trwa 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Zajęcia mogą odbywać w godzinach pracy, w godzinach popołudniowych, a także w soboty i w niedziele


Otrzymane zaświadczenia i certyfikaty

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na drukach na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z pózn. zm.).

Egzamin

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem wewnętrznym, w drugim dniu szkolenia.

Czas i miejsce szkolenia

Termin szkolenia ustalamy wspólnie ze Zlecającym. Szkolenie realizujemy w naszej siedzibie w Opolu lub w miejscu wskazanym przez Zlecającego.

Kadra dydaktyczna

Wykwalifikowani wykładowcy-praktycy z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP dla wszystkich grup pracowników.

 

Ramowy program

 1. Podstawy psychologii , budowa układu nerwowego człowieka i jego funkcja, bodźce , receptory,  wady zmysłów,  rodzaje typów osób szkolonych,  charaktery ludzkie, poziom inteligencji.

 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki z uwzględnieniem andragogiki (nauczanie i wychowanie  dorosłych). Zasady wychowania  i nauczania.

 3. Cechy dobrego wykładowcy, komunikacja niewerbalna. Cele nauczania. Podstawowe błędy wykładowcy.

 4. Zagadnienia prawne – dot. szkoleń w zakładach pracy. Dokumentacja instruktaży oraz wymagania względem osób prowadzących instruktaże.

 5. Metodyka instruktażu stanowiskowego. Etap przygotowania instruktażu stanowiskowego,

 6. Zasady nauczania przydatne w instruktażu. Formy szkolenia.

 7. Przebieg instruktażu stanowiskowego, jego fazy i zasady.

 8. Opracowanie programów szkolenia osób na stanowiskach pracy.

 9. Sprawdzenie wiadomości , funkcja oceny.

 10. Kontrola opracowanych programów instruktaży stanowiskowych i omówienie błędów.